Deel deze pagina

gebruiksvoorwaarden

Juridische informatie

Het gemeentebestuur Londerzeel en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar een of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen het gemeentebestuur Londerzeel of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Het gemeentebestuur Londerzeel of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen het gemeentebestuur Londerzeel of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Privacy

Het gemeente- en OCMW-bestuur Londerzeel respecteren de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van hun diensten en zullen de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen.

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking, zullen enkel gebruikt worden voor de goede werking van de dienstverlening. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, krijg je steeds inzage in de persoonsgegevens.

Toegang tot inzage en correctie

Je hebt het recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Je kan dit aanvragen via:

Eigendomsrechten

Als gebruiker van de website heb je het recht om de informatie ervan voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Het gebruik van fotomateriaal is verboden.

Het gemeentebestuur Londerzeel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie.